umowa sprzedazy udzialow jaki podatek

LES ETAPES DE LA VIE...

Temat: zmiana wspólników
" />Upewnij się,czy notariusz pobrał podatek PCC, bo ja robię dużo takich transakcji i nie spotkałem się z tym, aby notariusz pobierał PCC. Jeżeli tak, to składasz wniosek KRS-Z3 z załącznikami: KRS-ZE, lista wspólniów, umowa sprzedaży udziałów. Do US należy złożyć NIP-2 z załączoną kopią odpisu z KRS - po zmianie. Ta czynność jest jednak bardzo rzadko dopełniana. Należy jeszcze pamięać aby sprzedający udziały rozliczył się z tej czynności na PIT-38, wraz z rocznym rozliczeniem.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31510Temat: DO PIOTR II
" />PIT-13 już nie funkcjonuje, zastąpił go PIT-38. PIT-38 służy do rozliczenia dochodów ze zbycia papierów wartościowych. Składa się go oprócz PIT-36 lub 37, w terminie do 30.04 następnego roku, a nie do 20 następnego miesiąca, po sprzedaży udziałów, jak było przy PIT-13. Nabywca płaci podatek PCC w wysokości 1 % od ceny sprzedaży, w czasie 14 dni. Spółka ma obowiązek dokonania zmiany w KRS. W tym celu składa wniosek KRS-Z3 załączając: druk KRS-ZK, nową listę wspólników i umowę sprzedaży udziałów. Wspólnik który sprzedał udziały wyzbywa się, na rzecz nabywcy, wszystkich praw i obowiazków związanych z posiadaniem tych udziałów. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29862


Temat: Gospodarka - Polska
PGNiG zawarło umowę nabycia licencji dla norweskich złóż Skarv i Snadd

28 lutego 2007 roku PGNiG zawarło z Mobil Development Norway A/S wraz z ExxonMobil Production Norway Inc. (ExxonMobil), warunkową umowę sprzedaży 15% udziałów w licencjach PL212, PL212B i PL262 zawierających złoża Skarv i Snadd na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Spółka podała, że łączna wielkość zasobów wszystkich złóż, w których PGNiG nabędzie udziały od ExxonMobil, szacowana jest na około 35,8 mld m sześciennych gazu ziemnego, 18,3 mln m sześciennych ropy naftowej i kondensatu (około 15 mln ton) i 5,8 mln ton NGL (Natural Gas Liquids).

Złoża znajdują się na Morzu Norweskim, ok. 200 km na zachód od Sandnessjoen na głębokości morza pomiędzy 300 i 400 metrów.

Wykonanie umowy uzależnione jest od uzyskania zgody Norweskiego Ministerstwa ds. Węglowodorów i Energii, wydania przez norweskie Ministerstwo Finansów decyzji w sprawie podatku zgodnie, niewykonania prawa pierwokupu.

Umowa może zostać rozwiązana, jeżeli przynajmniej jeden z warunków nie zostanie spełniony, w tym jeśli walne PGNiG nie wyrazi zgody na transakcję do 15 maja 2007 roku.

Pozostałe warunki muszą zostać spełnione do 1 listopada 2007 roku.

Rozpoczęcie wydobycia gazu i ropy naftowej przewidywane jest na połowę roku 2011. Zgodnie z szacunkami PGNiG nakłady inwestycyjne na rozwój złóż wyniosą ok. 5 mld USD, z czego nakłady inwestycyjne PGNiG wyniosą ok. 600 mln USD.

WST, PAP
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK SP. Z O.O.
" />Paweł do agi. Nieważność umowy wynika z następujących przesłanek. Po pierwsze. Każda umowa wymaga dwóch stron. W naszym przypadku mamy tylko jedną stronę. Wszystkie orzeczenia NSA traktują taką umowę jako zawartą z samym sobą. Nawet w sytuacj gdy ten jedyny wspólnik i zarazem członek zarządu powoła pełnomocnika, do zawarcia tej umowy, to też jest traktowane jako umowa z samym sobą, popełnomocnik reprezentuje nie kogo innego tylko również mnie. Jeżeli jest więcej wspólników, to pełnomocnik reprezentuje tych wspólników i umowa bedzie ważna. Po drugie. Aby umowa o pracę, miała charakte stosunku pracy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, musi spełniać określone warunki, między innymi ten, że powinna być wykonywana pod nadzorem pracodawcy. Prezes, będący jedynym udziałowcem, nie pracuje pod nadzorem, a więc ten kodeksowy wymóg nie jest spełniony. Jak widzisz nie ma możliwości skutecznie zawrzeć taką umowę. Skutek jest taki, że wszystkie koszty z tego tytułu, składki ZUS też, nie są kosztami podatkowymi. Tak, aktualne przepisy podatkowe pozwalają na zaliczanie tych wydatków do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, czyli możemy zaliczyć je do kosztów pomniejszających nasz wynik finansowy. Wykorzystujemy tutaj pewną lukę prawną. Bo gdy nie zaliczymy tego wynagrodzenia, do kosztów niepdatkowych, to nasz wynik finansowy będzie wyższy. Od tego wyższego wyniku finansowego zapłacimy wyższą dywidendę i dopiero otrzymamy pieniądze. Jeżeli to wynadrodzenie, poprzez koszty niepodatkowe, obniży nasz wynik finansowy, to w rezultacie od wartości tego wynagrodzenia nie zapłacimy dywidendy 15% (w 2004r. 19%). W praktyce, w latach gdy ten temat był mocno dyskutowany, dokonywano sprzedaży paru udziałów dla żony, dorosłego dziecka lub innej osoby i sprawa była wyprostowana. Obecnie można to załatwić wraz z obowiązkowym, do końca 2003r., podwyższeniem kapitału zakładowego do 25.000 zł i doprowadzeniem umowy spółki do zgodności z obowiązującymi przepisami ksh. Przy okazji przeglądania proponowanych zmian do ksh, zauważyem, że jest propozycja przywrócenia minimalnej wartości jednego udziału 50,00 zł, a więc odpadnie problem scalania udziałów. Jak widać, ustawodawca rozwiązał zagadnienie, nawet nakazał obowiązkowe ubezpieczenie jedynego wspólnika sp. z o.o. lecz nie została rozwiazana sprawa nawiązania stosunku pracy, przez jedynego udziałowca, z własną firmą. Jeżeli byłaby możliwość, ubezpieczenia takiego jak w dzialalności gospodarczej i pobierania wynagrodzenia, nieozusowanego, z tytulu pełnienia funkcji prezesa, to sprawa byłaby rozwiazana bardzo dobrze. Będę musiał, z oficjalnym zapytaniem, w tej sprawie, wystąpić do mojego oddziału ZUS. Pozdrawiam serdecznie.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5106


Temat: Podatek w realu
" />Wszędzie te podatki
W art. 9 ustawy pdof czytamy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 - 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Art. 10 ustawy o pdof określa niektóre źródła przychodów w rozumieniu ustawy, i pośród nich wymienia w ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) , jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. (art. 24 ust 6 updof)

Także wydaje mi się że kwestia resellingu jest wyjaśniona
Źródło: entropiauniverse.pl/viewtopic.php?t=1844


Temat: VAT jeszcze raz - chyba dobra wiadomosc
" />Przewertowałam właśnie forum Gazety Wyborczej – można tam znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Jest między innymi forum na którym pani notariusz udziela porad dot. mieszkań i aktów notarialnych. Jeden z wątków mówi o szkoleniu jakie Ministerstwo Finansów zorganizowało dla notariuszy warszawskich. Przytoczę wybrane cytaty:

(cyt.1) "Z moich doświadczeń wynika (pracuję w firmie deweloperskiej, że jednak wpłaty na
grunt (zaliczki)dokonane przed 1 maja 2004 (potwierdzone fakturą) nie podlegają
obowiązkowi podatku VAT. Potwierdzają to obsługujące nas kancelarie notarialne.
Notariusze warszawscy mieli zorganizowane szkolenie prowadzone przez
Ministerstwo Finansów, gdzie sprawa powyższa jasno była wyłożona (a skoro nie
ma VAT-u na grunt to muszą pobierać przy sprzedaży od jego ceny podatek pcc-2%)."

(cyt.2 – wypowiedź pani notariusz) " Z tego szkolenia (...)do mnie dotarła
informacja następująca:
jeśli developer otrzymał CAŁĄ cenę do końca kwietnia i ją zafakturował, a nadto
lokal został do końca kwietnia wydany nabywcy do posiadania to od udziału w
gruncie developer nie odprowadza VAT-u (a nabywca płaci przy umowie sprzedaży
PCC od wartości ułamka w gruncie).
Jeśli jest inaczej - to całość objęta jest VAT-em a nabywca PCC nie płaci.
I tak wygląda to obecnie w praktyce, po pewnych zawirowaniach na początku maja -
wydaje się: unormowanej.
Wiem, że jeszcze przed majem kilku developerów miało zamiar bronić gruntu
przez VAT-em w ten sposób, iż przyjmowało wpłaty za tę część ceny (faktury).
Jak do tej pory w sensie praktyki nie spotkałam się z takim przypadkiem (myślę
tu o umowie sprzedaży po 1.05).
W zależności od treści złożonego oświadczenia przez developera - liczę PCC albo
nie (oświadczenia o treści zbliżonej do tego co napisałam wyżej). "

Więc zastanawiam się czy to jest normalne, że w zależności od widzimisię US jedni płacą, a drudzy nie
Tym bardziej, że Ministerstwo Finansów jak widać wydało opinię na ten temat
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=351


Temat: Zmiany w ZR3 - 1.03.2010 - WAŻNE!
Witam, moi Drodzy.
W najbliższym czasie, wszystko się zmieni. Czy na lepsze, gorsze, trudno mi to oceniać.

Cała sprawa rozbija się o zalegalizowanie działalności takiej, jak prowadzenie PTRa. Program, jest pośrednikiem, pomiędzy zleceniodawcą a Wami, czyli docelowym odbiorcą treści reklamowych. Jako, że każdą sprzedaż ewidencjonuję (faktury Vat lub paragony fiskalne z drukarki), wszystko jest ok. Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia Waszego udziału, najważniejsza kwestia.
Już niebawem, będziemy formalizować Naszą współpracę. W porozumieniu z moją księgowością, ustaliliśmy bezbolesny i najmniej pracochłonny system. Jako, że wykonujecie usługę dla ZR3, powinniśmy zalegalizować moją, w Waszym kierunku zapłatę. Bez podpisania stosownej umowy, o legalizacji nie ma mowy. Dlatego zostanie przygotowany wzór umowy, który będziemy musieli między sobą (Ty <-> ZR3), zawrzeć. Pozwoli to na pełne ewidencjonowanie sprzedaży, zakupów, wszystkiego.

Druga sprawa - koszty programu. Zwróćcie uwagę, że w sytuacji jaka jest obecnie, dużo tracę. Przykład: Sprzedając reklamę na Allegro, na przykład za 1 PLN, muszę odprowadzić do Państwa 22% od tej kwoty. Z reklamy mam więc 78 groszy. Jest to na przykład link o wartości 1 pkt, 1000 odsłon. Wy, zarabiacie na tym pełne 1000 punktów - Netto. Jest to koszt dla programu zupełnie niemożliwy do wyeliminowania bez podpisania stosownego dokumentu, umowy. Po pełnej legalizacji, każdy Z was, użytkowników, będzie wykonywał dla mnie usługi, takie, jak do tej pory: klikanie w linki, bannery, oglądanie stron etc. za kwoty brutto. Podczas zamawiania wypłaty, będę niejako "otrzymywał od Was" rachunek, za wykonanie usługi. Rachunek będzie opiewał na zarobioną kwotę brutto. W mojej kwestii będzie wtedy odtrącenie należnego podatku, dlatego otrzymacie na swoje konto kwotę netto zamówionej usługi. Cały algorytm obliczania należności będzie zawarty w podpunktach regulaminu.
Może się to wszystko wydawać zawiłe, ale to tylko teoria. Kolejne obowiązki spadną na moje barki. Waszym zadaniem, będzie właściwie tylko podpisanie, zeskanowanie lub przefaksowanie podpisanej umowy do mnie (można wysłać pocztą). Rachunki, które będziecie mi wystawiali podczas zlecania wypłąty - tym też się zajmę, gdyż to w moim obowiązku, jako pracodawcy, jest zapewnienie Wam jak najmniejszej ilości papierkowej roboty.

Nie chciałbym, aby ktoś źle mnie zrozumiał. Zakres mojej działalności się rozszerza, sytuacja a także chęć, skłania mnie do pełnej legalizacji PTRa. Jest to możliwe ale pod warunkiem wypełnienia w/w postanowień. Nie mam zamiaru działać na Waszą niekorzyść, ale takie są realia polskiego prawa podatkowego. Zwróćcie uwagę na fakt, że każdy PTR jest niejako Waszym pracodawcą, chcąc być pracodawcą legalnym, trzeba zawrzeć umowę z zatrudnionym.

Liczę na dyskusję w tym wątku. Na Waszych oczach dzieją się ważne rzeczy. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że ZR3 będzie pierwszym, w pełni legalnym, działającym legalnie PTRem na świecie.

Pozdrawiam, Dawid.
Źródło: userzy.pl/viewtopic.php?t=872


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © LES ETAPES DE LA VIE...